Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FÄRGAT MURBRUK M1 STR FC 590 I BRUKSBEHÅLLARE

Art.nr 008026216 Lev.art.nr 5031590260
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Cementfritt murbruk med hållfasthetsklass M1. Används företrädesvis vid murning av äldre kulturbyggnader och murning av återbrukad tegelsten. Finns i 10 klassiska kulörer. Produkten är anpassad för tegelstenar med vattenabsorption 0,9 till 2,9 kg/m². Åtgång: murning se åtgångstabell. Vattenåtgång: ca 5 l per 25 kg.
Användningstid (h) 2 timmar
Ballast (mm) Sand 0-3
Bruksbindemedel Naturligt hydraulisk kalk NHL3,5 och Släckt murkalk
Börjar härda Efter 4-5 timmar
För fogar (mm) 8-12
Hållfasthetsklass M1
Kulör FC 590
Typ Färgat murbruk M1
Vattenåtgång 5 liter per 25 kg
Vikt (kg) Löst
Åtgång Se produktdatablad
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare