Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FÄRGAT MURBRUK M1 STR FC 345 1000 KG

Art.nr 008026221 Lev.art.nr 5731345261
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Cementfritt murbruk med hållfasthetsklass M1. Används företrädesvis vid murning av äldre kulturbyggnader och murning av återbrukad tegelsten. Finns i 10 klassiska kulörer. Produkten är anpassad för tegelstenar med vattenabsorption 0,9 till 2,9 kg/m². Åtgång: murning se åtgångstabell. Vattenåtgång: ca 5 l per 25 kg.
Användningstid (h) 2 timmar
Ballast (mm) Sand 0-3
Bruksbindemedel Naturligt hydraulisk kalk NHL3,5 och Släckt murkalk
Börjar härda Efter 4-5 timmar
För fogar (mm) 8-12
Hållfasthetsklass M1
Kulör FC 345
Typ Färgat murbruk M1
Vattenåtgång 5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 1000
Åtgång Se produktdatablad
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare