Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

VITBETONG 5 KG

Art.nr 007673661 Lev.art.nr 5200890392
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Torrbruk som efter blandning med vatten ger en vitbetong lämplig för dekorativa gjutningar med eller utan form.

Lämplig för dekorationsgjutning av olika betongdetaljer, med eller utan form. Exempelvis trädgårdsdetaljer, inredningsdetaljer betongkonst, eller som ett beständigt alternativ till gipsfigurer.

- Enkel att använda, tillsätt bara vatten
- Multifunktionell för dekorationsgjutningar
- För inne- och utomhusbruk
- Säker och beständig
Användningstid Ca 60 minuter
Bruksbindemedel Aalborg White Cement I 52,5R
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244 1A (salt miljö)
Lufthalt Ca 5 % enligt SS 13 71 24
Materialåtgång Ca 20 kg per m² och 10 mm tjocklek
Rek. skikttjocklek (mm) > 30
Tryckhållfasthetsklass C32/40
Typ Vitbetong
Vattenbehov Ca 2,2 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 5
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast läkare.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.