Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

VITBETONG 20 KG

Art.nr 006883040 Lev.art.nr 5200836278
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Vitbetong blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Vitbetong används till gjutningsarbeten inomhus och utomhus i skikt från ca 30mm och uppåt där en vit betong efterstävas. Tex. vid lagning och pågjutning på betongunderlag eller skulpturer, utsmyckningar mm.

Innehåller vitcement, lågalkalisk. Tryckhållfasthet minst 40MPa.
Användningstid Ca 60 minuter
Bruksbindemedel Aalborg White Cement I 52,5R
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244 1A (salt miljö)
Lufthalt Ca 5 % enligt SS 13 71 24
Materialåtgång Ca 20 kg per m² och 10 mm tjocklek
Rek. skikttjocklek (mm) > 30
Tryckhållfasthetsklass C32/40
Typ Vitbetong
Vattenbehov Ca 2,2 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.