Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 217 HÄRDSTÄNK 33099 20 KG

Art.nr 007653019 Lev.art.nr 5200892439
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Sprutas på till en stänkt struktur. Används vid ny putsning och renovering av KC-eller cementputsade fasader som håller minst en C-brukskvalité. Bra vidhäftning mot underlaget.
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-2 mm och glimmer
Bruksbindemedel Kalk och cement
CE-märkt Ja
Kulör 33099
Materialåtgång Ca 4 kg/m² stänk/finsprutad. Ca 7 kg/m² grovsprutad
Serie Weber MIN
Typ Härdstänk
Vattenbehov 4,8-5,6 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.