Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 217 HÄRDSTÄNK 33030 20 KG
Art.nr 007654045 Lev.art.nr 5200892410

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Sprutas på till en stänkt struktur. Används vid ny putsning och renovering av KC-eller cementputsade fasader som håller minst en C-brukskvalité. Bra vidhäftning mot underlaget.
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-2 mm och glimmer
Bruksbindemedel Kalk och cement
CE-märkt Ja
Kulör 33030
Materialåtgång Ca 4 kg/m² stänk/finsprutad. Ca 7 kg/m² grovsprutad
Serie Weber MIN
Typ Härdstänk
Vattenbehov 4,8-5,6 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.