Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

IMPREGNERING SIKAGARD-705L DUNK 5L = 4,5 KG

Art.nr 004176470 Lev.art.nr 103469
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Sikagard-705 L är en 1-komponent lågviskös, lösningsmedelsfri reaktiv impregnering för betong och cementbaserade material. Sikagard-705L är baserad på silan med 99% aktiv substans. Certifikat från CBI.

Användningsområde:
Sikagard-705 L används som en vattenavvisande impregnering (hydrofoberande behandling) för absorberande underlag som betong i bygg- och anläggningskonstruktioner som utsätts för stora påfrestningar på grund av frost- och töperioder och avisningssalt, kloridangrepp i marina miljöer, etc.

Utmärkande egenskaper
- Utmärkt penetrering (~100 % aktivt innehåll)
- Ekonomisk och lättanvänd
- Minskar kapillär vattenabsorption, skyddar mot slagregn och stänk på vertikala ytor
- Minskar absorptionen av aggressiva eller deletära medel som är vattenlösliga (dvs. avisningssalt eller klorid från marina miljöer)
- Ingen förändring av genomsläppligheten beträffande vattenånga
- Långtidsverkande, djup inträngning - Ökar betongens motståndskraft mot frost- och töperioder och avisningssalt
- Motståndskraftig mot havsvatten
- Lågt VOC-innehåll
- Klart att använda
Färg Transparent
Förvaring I svala och torra förhållanden. Skydda mot fukt
Innehåll (l) 5
Konsistens Vattenliknande vätska
Lagringstid 12 månader från tillverkningsdatum om den lagras i obruten, oskadad och försluten originalförpackning
Nyans Transparent
Typ Impregnering
Vattenabsorption < 7,5 %
Vikt (kg) 4,5
Volym (l) 5
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
P370 + P378 Vid brand Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.