Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CEMENTBRUKTILLSATS SIKA 3 1KG

Art.nr 004114336 Lev.art.nr 95018
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Frostskyddmedel, snabbt bindande cementtillsats.

Fryspunktnedsättande, accelererande tillsats baserad på kalciumklorid. Används främst där snabbare bindning önskas, t ex för murning och lagningar, tätning av mindre läckage, för orörliga fogar och som frostskyddsmedel i betong och puts. Ska ej användas i armerad betong på grund av korrosionsrisk. Bindetiden regleras lätt genom utspädning med vatten.

Användningsområde:
Sika-3 är den långsammaste av de tre snabbindande cementtillsatserna. Bindetiden regleras lätt genom utspädning med vatten. Används främst där snabbare bindning önskas, t ex för murning och lagningar, tätning av mindre läckage, för orörliga fogar och som frostskyddsmedel i betong och puts. Ska ej användas i armerad betong på grund av korrosionsrisk. Tänk på att bindetiden förlängs vid lägre temperatur.
Användningsområde Där snabbare bindningönskas, ex för murning och lagningar, tätning av mindre läckage
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Densitet (kg/m³) 1250
Innehåll 1 kg
Lagringstid 18 månader från tillverkningsdatum i obruten originalförpackning
Typ Cementbruktillsats
Vikt (kg) 1
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ an siktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation Sök läkar