Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CEMENTBRUKTILLSATS SIKA-1 5KG
Art.nr 004114334 Lev.art.nr 103653

Basta BVBRekommenderas SundahusB
Sika
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Sika®-1 är en tätande tillsats till cementbruk och betong för skydd mot inträngande vatten, t ex för täta putspåslag på källarväggar och tak samt för iblandning i golvbruk och betong. Sika®-1 kan även användas för väderbeständig och vattentät fasadputs. Påverkar inte cementbrukets bindetid. Åtgång Sika®-1 för sammanlagt påslag på 2,5 cm = ca 0,7 kg/m².
Användningsområde Skydd mot inträngande vatten, ex för täta putspåslag på källarväggar och tak samt för iblandning i golvbruk och betong
Densitet (kg/m³) 1,060 ± 0,008 kg/dm3
Färg Gul
Förvaring Frostfritt
Innehåll 5 kg
Konsistens Något tjockflytande vätska
Lagringstid 36 månader
Materialåtgång Vid påslag i tjocklek 1,0-1,5 cm = 0,3-0,5 kg/m²
Nyans Gulaktig
PH-värde 10,0±1,0
Torrhalt (%) 13,5 vikt-%
Typ Cementbruktillsats
Vikt (kg) 5
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.