Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BETONGIMPREGNERING SIKAGARD-703W 5L

Art.nr 005376099 Lev.art.nr 406938
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Skyddande impregnering för tegel, fasader och andra porösa mineraliska material.

Sikagard-703W är en färdigblandad impregneringsvätska baserad på en blandning av silan och siloxan som med hjälp av luftens fuktighet kondenserar till ett klibbfritt silikonharts. Sikagard-703W ger ett effektivt skydd mot kapillär inträngning av vatten, saltlösningar, smuts och andra skadliga vattenlösningar medan ytan fortfarande förblir diffusionsöppen för vattenånga och kan "andas".

Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Användningsområde:
Sikagard-703W används som vatten-, smuts- och saltavvisande impregnering för tegel, kalksandsten, betong och andra porösa mineraliska material.
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Densitet (l) Ca 1.0 kg/l (vid +20 °C)
Förvaring Torrt, svalt och skydda mot frost
Innehåll (l) 5
Kemisk bas Emulsion av silan/siloxan
Konsistens Vitaktig vätska
Lagringstid 12 månader från tillverkningsdatum i oöppnad och i förseglad orginalförpackning
Typ Betongimpregnering
Volym (l) 5
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas dimma och ångor.
P280 Använd skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.