Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MURTVÄTT KALK/SALT 1 LITER

Art.nr 006618430 Lev.art.nr 5200779290
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Murtvätt Kalk/Salt är en koncentrerad sur lösning för borttvättning av kalk- och saltutfällningar såväl inom- som utomhus. Murtvätt Kalk/Salt är trots lågt pH skonsamt. Det är biologiskt nedbrytbar. Murtvätt Kalk/Salt är en blandning av lättare syrakoncentrationer och tvättmedel för att rengöra underlaget utan att orsaka skada.

Kalksandsten, tegel, keramiska plattor, natursten, betong, sanitärt porslin, trä, stål samt målade ytor. Rengör från rost, kalk, cement mm.OBS! Textilier och ytor av koppar, mässing och aluminium måste skyddas.
Innehåll (l) 1
Konsistens Lättflytande
Materialåtgång 1 liter till 10-20 m²
Typ Murtvätt
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.