Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BETONGIMPREGNERING PANDOMO IMPREGNATION 2,5L
Art.nr 007421654 Lev.art.nr 37130

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
PANDOMO® IMPREGNATION är en produkt som i första hand är till för att skydda cementbaserade ytor. PANDOMO® IMPREGNATION är utmärkt till väggar och golv. PANDOMO® IMPREGNATION är en 1-komponents produkt som är lättarbetad och med sina låga mängd emissioner bidrar till en sundare inomhusmiljö. PANDOMO® IMPREGNATION är en komponent i de olika PANDOMO programmen. PANDOMO® IMPREGNATION kan även användas till cementbaserade ytor som inte är ARDEX produkter samt till viss natursten, men vid dessa projekt ska provapplicering utföras för att säkerställa tillfredställande resultat.

PANDOMO® IMPREGNATION är en Silanbaserad produkt. En PANDOMO® IMPREGNATION behandling tränger ned i det cementbaserade ytskiktet och förseglar porerna på ett sätt att ytan blir förstärkt och vattenavvisande, vilket förhindrar nedbrytning som orsakas av vatten- och kloridinträngning. PANDOMO® IMPREGNATION är vattenavvisande men bildar efter sin kemiska reaktion med underlaget en diffusionsöppen yta. PANDOMO® IMPREGNATION förändrar och fördjupar färgerna, därför rekommenderar ARDEX att prover utförs för bästa resultat. PANDOMO® IMPREGNATION skapar en sidenmatt yta. PANDOMO® IMPREGNATION ska inte användas på permanent fuktiga ytor.

Underlaget Underlaget ska vara torrt, stabilt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel. Betong, puts eller dylikt som sitter löst måste avlägsnas, inga lösa delar får förekomma. Förbered behandlingen med PANDOMO® IMPREGNATION genom att avlägsna damm från porer och ytor genom dammsugning.

Arbetssätt. PANDOMO® IMPREGNATION Påförs med en fin svamp eller en mikrofibermopp. PANDOMO® IMPREGNATION Ska alltid påföras nedifrån och upp i ett moment för att undvika prickar och ränder i ytan. I innerhörn kan PANDOMO® IMPREGNATION med fördel påföras med en fin lackpensel. Ska PANDOMO® IMPREGNATION användas som färgförstärkare under PANDOMO® SP-GS eller PANDOMO® SP-PS ska PANDOMO® IMPREGNATION torka i minst 12 timmar, eller längre om temperaturen är lägre än 20 ˚C.

Säkerhet. Information om säkerhet och bortskaffande: Läs noggrant säkerhetsdatabladet för PANDOMO® IMPREGNATION. PANDOMO® IMPREGNATION är endast för kommersiellt bruk. Produkten och dess verktyg förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd.

- Skyddar och förhindrar nedbrytning
- Skapar en sidenmatt yta
- Slitstark, vattenresistent, gulnar inte
- Mycket låga emissioner EC1-PLUS
Användningsområde Skydd, cementbaserade ytor
Densitet 1,03 kg/liter
Förpackning Metalldunk
Innehåll Silianlösning
Innehåll (l) 2,5
Lagringstid Ca 12 månader
Materialåtgång Förbrukning/applikation PANDOMO® W1/ W3: 25-30 g/m2
Typ Ytskydd
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Andskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation Sök läkarhjälp.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.