Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

HANDGIPSPUTS ROTBAND 20 KG

Art.nr 006927163 Lev.art.nr 133005
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Rotband Handgipsputs är en universalputssom ger ett professionellt resultat på både väggar och tak. Lätt att blanda och kan användas på nästan alla underlag inomhus t.ex. tegel, obehandlad puts, betong, cementputs, gipsputs, gipsskivor.

Torktiden påverkas av tjocklek, fuktighet, temperatur och ventilationsförhållande.

- Ger ett gott klimat i bostaden
- Ånggenomsläpplig, d.v.s. den reglerar luftfuktigheten genom att absorbera och vid behov avge fukt
- Lämplig för kök och våtutrymmen
Brandklassad A1 - Obrännbar
Böjdraghållfasthet Ca ≥ 1 N/mm²
Densitet (kg/m³) 1000 (torr)
Lagringstid Torrt på pall i 3 månader
Materialförbrukning 0,8 kg torrbruk /mm-m²
PH-värde 10-12
Rek. skikttjocklek (mm) 5-50
Torktid 14 genomsnittliga antal dygn (10 mm)
Tryckhållfasthet Ca ≥ 2 N/mm²
Typ Handgipsputs
Vikt (kg/frp) 20
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd ögonskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast läkare