Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LIP SLAMNINGSPUTS VIT 20 KG
Art.nr 007492935 Lev.art.nr 260014

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Cementbaserad slamningsbruk.

LIP Slamningsputs, vit är ett slamningsbruk som används där du vill framhäva och bevara underlagets struktur på tegel-, betong- och lättbetongväggar. Kan även användas på ytong, siporex och natursten mm. Produkten är lämplig för att skapa en yta som är säckskurad, kvastad, skrapad, kamputsad eller räffelputsad. LIP Slamningsputs, vit - kan även användas som slutputs. Kan målas efter 28 dygn.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) Ca. 3-4 timmar vid 20°C
Appliceringstemperatur (°C) +10 till 30
Blandningsförhållande 4,4 liter vatten till 20 kg
Certifiering EC 1 plus DS/EN998-1
Färg Vit
Förpackning Plastlaminerad papperssäck
Förvaring Torrt
Kornstorlek (mm) 0-0,5
Lagringstid Minst 12 månader i oöppnad förpackning
Materialåtgång Ca. 1,8 kg/m2/m
Max skikttjocklek (mm) 3
Nyans Vit
Typ Slamningsputs
Vikt (kg) 2
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning. i enlighet med lokala bestämmelser.