Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LAGNINGSMASSA FILLER UTOMHUS 612 10KG
Art.nr 005339306 Lev.art.nr 7816

SundahusB
Dana Lim
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Filler Utomhus 612 är ett vattenfast cementbaserat pulverspackel för reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne. Lätt att slipa, övermålningsbar efter härdning och är spik och skruvfast.

Filler Utomhus 612 används till bredspackling av de flesta vägg- och takytor, t.ex. puts, betong, lättbetong, gipsplattor, träplattor, målade ytor m.m. Kan appliceras i mycket tjocka skikt utan risk för krympning eller sprickbildning. Filler Utomhus 612 är också lämplig som vattenfast spackel i »våta utrymmen« och är användbar som underlag till kakel, keramik och liknande material.
Användningsområde För reparationer av stora och små skador, sprickor och ojämnheter, såväl ute som inne
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +40
Bearbetningstid Ca 2 timmar vid +20 °C
Beläggningsbar Ca 7 dagar
Blandningsförhållande 1 del vatten till 5 delar pulver
Farosymboler Ja
Färg Vit
Förvaring Svalt och torrt
Härdningstid (h) 4 – 6 timmar vid +20 °C
Lagringstid Obegränsad hållbarhet i torr och obruten förpackning
Nyans Grå/Vit
Typ Cementbaserat pulverspackel
Vattentät Ja
Vattenåtgång 300 ml/kg
Vikt (kg) 10
Övermålningsbar Efter 1 – 2 dagar, beroende på temperatur och tjocklek
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas pulver.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/skyddskläder.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.