Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CEMENTBRUK A 25 KG

Art.nr 002805595 Lev.art.nr 5540105
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Putsning av utsatta konstruktioner som exempelvis socklar och kallmurar. Murning av icke sugande material som exempelvis glasblock och natursten. Används som sockelputs där det ställs höga krav på hållfastheten. Används även vid murning av glasbetongblock, natursten och betongblock samt vid putsning av kallmurar. Åtgång: ca 20 kg/m² vid 10 mm putsskikt. Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg. Skikttjocklek: 10–12 mm vid putsning. Innehåll: cement och natursand 0–3 mm.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Användningstid (h) 2 vid +20 °C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Börjar härda 2 h
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 20 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12 vid putsning
Typ Cementbruk
Vattenåtgång 3,5-4,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare