Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

UNDERVATTENSBETONG C40/50 0-4MM ANL SSK 1000KG

Art.nr 006618348 Lev.art.nr 5200779083
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Undervattensbetong 0-4 mm C40/50 Anl är en pumpbar torrbetong. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Ger i hårdnat tillstånd god beständighet mot bl.a tösalt. Tryckhållfasthetsklass C40/50 i lättflytande konsistens.

Undervattensbetong 0-4 mm C40/50 Anl är mycket lämplig vid undervattensgjutningar då den innehåller UV-tillsats. Pumpbetong används till betonglagnings- och gjutningsarbeten där det fordras en pumpbar högvärdig och mycket beständig betong. Undervattensbetongen är avsedd att användas vid gjutning av konstruktioner från 30 mm. Pumpbetongen är speciellt anpassad för att pumpas med en skruv- eller kolvpump.Undervattensbetongen fungerar även i skvalpzonen då den är testad enligt Svensk standad, SS 13 72 44 1A. Resultat "Mycket God".
Användningstid 30 minuter
Ballast (mm) Natursand 0-4
Bruksbindemedel Anläggningscement
Börjar härda Ca 4 timmar
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244 1A
Konsistens Lättflytande
Lufthalt Ca 7 %
Materialåtgång 20 kg pumpbetong/m² och 10 mm tjocklek
Pumpbar Ja
Tryckhållfasthetsklass C40/50
Typ Undervattensbetong
Vattenbehov Ca 3,6 liter per 25 kg (14,5 %)
Vattentät Ja
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.