Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

THERM 340 UNDERLAGSBRUK SSK GS RIKSTEN

Art.nr 007181727 Lev.art.nr 5200860723
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkat fiberförstärkt torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Speciellt avsedd för Serporoc Fasadsystem. Pumpbart i 60 m slang. Används som första grovputspåslag i SERPOROC Fasadsystem (Tjocklek min 10 mm).

- Fiberförstärkt
- Pigmenterat
- I kombination med GS tillsatts och fylld TB 10 ficka erhålls en damm reducerad lösning
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit och sand samt fibrer 0-3
Bruksbindemedel Kalk och cement
Materialåtgång Ca 20 kg/m²
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12
Serie Weber THERM
Tryckhållfasthetsklass CS IV enligt EN 1015-11
Typ Underlagsbruk
Vattenbehov 4,5-5,0 liter per 25 kg
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.