Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

THERM 340 UNDERLAGSBRUK 1000 KG
Art.nr 006618670 Lev.art.nr 5200787678

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkat fiberförstärkt torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Speciellt avsedd för Serporoc Fasadsystem. Pumpbart i 60 m slang. Används som första grovputspåslag i SERPOROC Fasadsystem (Tjocklek min 10 mm).

- Fiberförstärkt
- Pigmenterat
- I kombination med GS tillsatts och fylld TB 10 ficka erhålls en damm reducerad lösning
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit och sand samt fibrer 0-3
Bruksbindemedel Kalk och cement
Materialåtgång Ca 20 kg/m²
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12
Serie Weber THERM
Tryckhållfasthetsklass CS IV enligt EN 1015-11
Typ Underlagsbruk
Vattenbehov 4,5-5,0 liter per 25 kg
Vikt (kg) 1000
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.