Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

REP 05 15 KG SLAMNINGSMASSA

Art.nr 007428157 Lev.art.nr 5200863259
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
REP 05 är ett torrbruk för slamning av betongytor och armeringsstål före lagning med betong eller bruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt slamningsbruk. Ger vidhäftning och rostskydd. REP 05 ingår i Webers system för betongreparationer och är CE märkt enligt EN 1504-4 Vidhäftning mot betong.

REP 05 används vid rekonditionering och reparationer av betong såväl utomhus som inomhus. REP 05 appliceras på rengjorda armeringsstål för att skydda dessa mot korrosion samt som slamningsbruk på väl rengjord betong för att bygga upp vidhäftning mellan den gamla betongen och det nya lagningsbruket. Används också som karbonatiseringsbromsande avjämning och till fyllning av porer eller ytslamning före målning.

- Vidhäftningsslamma och rostskydd i en produkt
- CE märkt enligt EN 1504-4
- Multifunktionell
Användningstid Ca 60 minuter vid +20°C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +30
Ballast (mm) Natursand 0-0,25
Bruksbindemedel Bascement
CE-märkt Ja
Frostbeständig Ja, enligt SS 137244 2A (salt miljö)
Lufthalt Ca 2–6 % enligt EN 1015-7
Materialåtgång 3-4 kg/m² per 2-3 mm skikt
Rek. skikttjocklek (mm) Ca 2-3
Serie Weber REP
Torktid Ca 4 timmar
Typ Slamningsmassa
Vattenbehov Ca 1,2 liter per 5 kg
Vikt (kg) 15
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.