Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXM 701 EXPANDERBRUK 1000 KG

Art.nr 006618354 Lev.art.nr 5200779094
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Expanderbruk är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få en expanderande massa. Speciellt avsett för tunna undergjutningar. Expanderbruk ger normalt en god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlad aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas. Expanderbruk ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar eller liknande. Tryckhållfasthet >50 MPa Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt SPCR 059.

Användningsområde
Expanderbruk används i skikttjocklekar upp till 50 mm vid betonggjutningar, där gjutställets alla sidor är givna och krav på total utfyllnad finns. Expanderbruk används vid undergjutning av stål- och betongpelare, brolager och betongelement samt för fastgjutning av bultar, räckesståndare och pelare i pelarholkar. Expanderbruk är också lämpligt för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten. Expanderbruk är genom sin sammansättning speciellt lämpligt vid mycket tunna skikt i kombination med höga hållfasthetskrav. Vid förankring anpassas håldiametern till armeringsdiametern ex.(∅ 16mm järn, ∅ 30mm borrhål) förankringslängden skall vara minst 150 mm.

- Under-/ ingjutningar – speciellt för tunna skikt (5-50mm)
- Mycket god vidhäftning till stål
Användningstid 30 minuter
Appliceringstemperatur (°C) >5
Ballast (mm) Natursand 0-1
Bruksbindemedel Portlandcement
Börjar härda Ca 4 timmar
CE-märkt EN 1504-6, Dop-SE 0219 enligt RISE / Cert 0402
Frostbeständig Mycket god, enligt SS 137244 1A
Konsistens 360-440 mm enligt RISE-metod 1651
Lufthalt Ca 3-6 % enligt SS-EN 1015-7
Rek. skikttjocklek (mm) 5-50
Serie Weber EXM
Typ Expanderbruk
Vattenbehov 3,6 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 1000
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.