Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

EXM 703 EXPANDERBETONG GROV PUMPBIL 1000 KG

Art.nr 006618358 Lev.art.nr 5200779099
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Expanderbetong Grov är en certifierad torrbetong. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk. Expanderbetong Grov ger normalt god vidhäftning mot angränsande ytor och ger liksom andra cementrika bruk ett bra korrosionsskydd för ingjutningsdetaljer av obehandlat stål. Ingjutningsgods av obehandlat aluminium får ej användas. Förzinkat ingjutningsgods skyddsmålas i den del som skall ingjutas.

Weber Expanderbetong Grov ger normalt god täthet och därmed hög beständighet mot yttre påverkan från t ex tvättmedel, lättare syraangrepp, saltlösningar och liknande. Produkten uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning och är P-märkt enligt CR 059.

Används i skikttjocklekar 30-300mm. Särskilt lämpligt där alla sidor är givna och där krav på total utfyllnad finns. Expanderbetong Grov är avsedd för användning vid undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, räckesståndare mm. Expanderbetong Grov är också lämplig för horisontella betonglagningar samt för injekteringsarbeten.

- Lättflytande
- Expanderande
- Frostbeständigt
Användningstid 30 minuter
Appliceringstemperatur (°C) > 5
Bruksbindemedel Portlandcement, Cem I 42,5N MH/SR3/LA och Cem I 52,5R
Börjar härda Ca 4 timmar
CE-märkt EN 1504-6, Dop-SE 0220 enligt RISE / Cert 0402
Frostbeständig Ja, XF4 enligt SS 13 72 44 1A (salt miljö)
Konsistens 380-450 mm enligt RISE-metod 1651
Lufthalt Ca 2-5 % enligt SS-EN 1015-7
Rek. skikttjocklek (mm) 30-300
Serie Weber EXM
Typ Expanderbetong grov
Vattenbehov Max 2,2 liter per 20 kg
Vattentät Ja, enligt SS 137214
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.