Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CEMBOLT PATRON 31 MM 0,5 M

Art.nr 006618417 Lev.art.nr 5200912727
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weber CEMBOLT är ett effektivt, pålitligt, permanent förankringssystem för bultar och stålstänger i berg och betong. Weber CEMBOLT-patronen består av portlandcement och är därför miljövänlig och kan användas även i närheten av dricksvatten. Den ger ett gott korrosionsskydd för stål. Ytterhöljet består av ett vattengenomsläppligt papper som ger ett kontrollerat lågt vattencementtal. En inbyggd förstyvande plastskena gör den lätt att hantera. Genom det låga vattencementtalet startar härdningen snabbt och med en snabb styrkeutveckling som följd.

Weber CEMBOLT- system används vid permanent ingjutning av bergbult i gruvor, tunnlar eller bergrum. är även utmärkt till fastsättning av bergdubbar innan plint- och grundmursgjutningar samt till förankring av bultar, stålstänger eller armeringsstål i betongkonstruktioner. Weber CEMBOLT härdar snabbt och är därför lämpligt där snabb förankring önskas. kan även användas under vatten.
Appliceringstemperatur (°C) > 5
Bruksbindemedel SH Portlandcement
Dimension (mm) 31
Längd (mm) 500
Materialåtgång Se produktdatablad
Serie Weber CEMBOLT
Typ Patron CEMBOLT
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.