Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BETONG HOBBY CONCRETE 5 KG

Art.nr 006835895 Lev.art.nr 5200815295
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Betong anpassad till små gjutningar för hobbyändamål. Hållfastheten varierar beroende på hur mycket vatten som tillsätts och hur produkten efterhärdas. Endast fantasin sätter gränsen. Fågelbad, dekorationsgjutningar, figurer mm. Weber hobby concrete fyller ut formar väl och kan samtidigt användas för att friforma med händerna om vattenmängden hålls nere.
Användningstid Ca 60 minuter
Ballast (mm) Natursand och kalksten 0-3
Frostbeständig Ja
Typ Betong för hobbyändamål
Vattenbehov 0,6-1,0 liter per 5 kg (12-20 %)
Vikt (kg) 5
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P313 Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.