Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GROVBETONG 25 KG
Art.nr 002805588 Lev.art.nr 5511205

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Frostbeständig och vattentät betong för gjutningsarbeten i skikt tjockare än 50 mm. Lämplig till plintar, enklare fundament m.m.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement Std P
Fraktion (mm) 0-8
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Hållfasthetsklass C32/40
Materialåtgång 1,92 kg per m² och mm (20 kg/10 mm/mm)
Skikttjocklek (mm) > 50
Tryckhållfasthet >40 MPa
Typ Betong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 2,7 liter per säck
Vikt (kg) 25
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.