Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

GROVBETONG 25 KG

Art.nr 002805588 Lev.art.nr 5511205
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Frostbeständig och vattentät betong för gjutningsarbeten i skikt tjockare än > 50 mm. Lämplig till plintar, enklare fundament mm. För gjutningar utsatta för tuffare förhållanden, tex salt havsmiljö, rekommenderas Anläggningbetong Grov. Bearbetningsbar: ca 2 h. Åtgång: 20 kg/10 mm/m2. Vattenåtgång: max 2,7 l per 25 kg. Skikttjocklek: > 50 mm.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement Std P
Fraktion (mm) 0-8
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Hållfasthetsklass C32/40
Materialåtgång 1,92 kg per m² och mm (20 kg/10 mm/mm)
Skikttjocklek (mm) > 50
Tryckhållfasthet >40 MPa
Typ Betong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 2,7 liter per säck
Vikt (kg) 25
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare