Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FINBETONG 25 KG

Art.nr 002805587 Lev.art.nr 5511005
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Frostbeständig och vattentät betong för gjutningsarbeten i skikt 20-100 mm. Lämplig till plintar, enklare fundament mm. För gjutningar utsatta för tuffare förhållanden, tex salt havsmiljö, rekommenderas Anläggningbetong Fin. Bearbetningsbar: ca 2 h. Åtgång: 20 kg/10 mm/m2. Vattenåtgång: max 3 l per 25 kg. Skikttjocklek: 20–100 mm.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 2
Bruksbindemedel Cement Std P
Börjar härda Ca 4 h
Fraktion (mm) Natursand 0-4
Frostbeständig God (ej salt miljö)
Förpackning Småsäck
Hållfasthetsklass C32/40
Kompletterande materialåtgång 1 säck ger ca 13 l färdig betong
Materialåtgång 1,92 kg per m² och mm (20 kg/10 mm/m2)
Rek. skikttjocklek (mm) 20-100
Tryckhållfasthet >45 MPa
Typ Betong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 3 liter per säck
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare