Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 531 SOCKELSPRITPUTS 5 MM SPRUTBAR 33067 20 KG

Art.nr 007653149 Lev.art.nr 5200892544
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med grov välgraderad vit dolomit som ballast. Sprutas på med lämplig brukspump. Korn max 5 mm. Används som ytputs på socklar. Grov ballast för rustik struktur.
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-5
Bruksbindemedel Släckt teknisk kalk och vitcement
Fiberförstärkt Nej
Kulör 33067
Materialåtgång 12-15 kg/m²
Serie Weber MIN
Typ Sockelspritputs
Vattenbehov Ca 4 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.