Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 523 SOCKELSPRITPUTS 8 MM HAND PG2 20 KG
Art.nr 007616887 Lev.art.nr 5200880607

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad spritputs baserad på kalk och cement med grov välgraderad dolomit som ballast. Slås på för hand. Korn max 8 mm. Används som ytputs på mineraliska putsbruk av kvalitet CSIII (B) vid nyproduktion och renovering. Anpassad för socklar.
Användningstid Ca 2 timmar
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Dolomit 0-8
Bruksbindemedel Släckt teknisk kalk och vitcement
Fiberförstärkt Nej
Kulör Ingen
Materialåtgång 18-22 kg/m²
Serie Weber MIN
Typ Sockelspritputs
Vattenbehov Ca 4 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.