Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 521 KC-SPRITPUTS 8 MM DOLOMIT 33067 20 KG

Art.nr 007654116 Lev.art.nr 5200892522
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Kornmax 8 mm. Används som ytputs på mineraliska putsbruk av kvalitet CSII C) eller CSIII (B) vid nyproduktion och renovering. För handapplicering.
Användningstid Ca 2 timmar
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-8
Bruksbindemedel Cement och Luftkalk (K)
Kulör 33067
Materialåtgång 18-22 kg/m²
Serie Weber MIN
Tryckhållfasthetsklass CS I enligt EN 1015-11
Typ Spritputs
Vattenbehov 4-4,8 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.