Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 520 SPRITPUTS 5 MM DOLOMIT SPRUTBAR 33048 20 KG

Art.nr 007654067 Lev.art.nr 5200892472
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbar. Används som ytputs på mineraliska putsbruk av kvalitet CSII (C) eller CS III (B) vid nyproduktion och renovering.
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-5
Bruksbindemedel Cement och Luftkalk (K)
Kulör 33048
Materialåtgång 12-15 kg/m²
Pumpbar Ja
Serie Weber MIN
Tryckhållfasthetsklass CS I enligt EN 1015-11
Typ Spritputs
Vattenbehov 4-4,8 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.