Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 215 SÄCKSKURNING 33092 20 KG
Art.nr 007654015 Lev.art.nr 5200892379

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Webermin 215 Säckskurning är ett torrbruk baserat på kalkcement för säckskurning av tegelfasader. Weber 215 säckskurning används för säckskurning av tegelfasader där maskinapplicering önskas. Säckskurning ger ett speciellt utseende där teglet lyser igenom till viss del, ca 20 % av teglen ska lysa igenom. Pumpbar.
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Dolomit 0-1
Bruksbindemedel Kalk och cement
Kulör 33092
Materialåtgång 4-5 kg/m²
Pumpbar Ja
Serie Weber MIN
Typ Säckskurningsbruk
Vattenbehov 3,2-4 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.