Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 213 SOCKELSPRITPUTS 5 MM HAND 33059 20 KG

Art.nr 007652995 Lev.art.nr 5200892242
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med grovvälgraderad vit dolomit som ballast 5 mm. Slås på för hand. Används som ytputs på socklar. Grov ballast för rustik struktur. Anpassad för socklarAnpassad för socklar. Infärgas efter önskemål.
Användningstid Ca 2 timmar
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-5
Bruksbindemedel Släckt teknisk kalk och vitcment
Fiberförstärkt Nej
Kulör 33059
Materialåtgång 12-15 kg/m²
Serie Weber MIN
Typ Sockelspritputs
Vattenbehov Ca 5 liter 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.