Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 209 RIVPUTS EF PG2 20 KG

Art.nr 007616873 Lev.art.nr 5200880593
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. En högvärdig ytputs som används där man ställer stora krav på utseende, tålighet och beständighet. Innehåller glimmer som ger putsen speciell lyster.

Ytskiktsvarianter: Skrapad med spikbräda.

Kulörer: Kan erhållas enligt Weber kulörkollektion samt i merparten av NCS-skalans kulörer. Specialkulörer tillverkas för större objekt. Pumpbar.

Används som ytputs i Serpomin MK3 EF -Riv både vid nyproduktion och renovering. Kan även användas direkt på webertherm 261 putsbruk EF. Genomfärgad. Ökad vidhäftning. Ballast 0-2 mm.
Användningstid Ca 2 timmar
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-2 mm och glimmer
Bruksbindemedel Släckt teknisk kalk och Portlandcement
Fiberförstärkt Nej
Kulör Ingen
Materialåtgång Ca 25 kg/m²
Pumpbar Ja
Serie Weber MIN
System Weber Fasadsystem EF
System status Weber Fasadsystem EF
Tryckhållfasthetsklass CS II enligt EN 1015-11
Typ Rivputs EF
Vattenbehov 4-4,8 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.