Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 208 RIVPUTS FIN 33036 20 KG
Art.nr 007653849 Lev.art.nr 5200892156

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs med glimmer med baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbar. Kornmax 2 mm. En finare struktur än traditionell rivputs som används där man ställer höga krav på utseende, tålighet och beständighet. Används som ytputs på mineraliska underlag vid nyproduktion och renovering, samt i Serporoc MK 2 Fasadsystem. Genomfärgad ca 10 mm tjock. Glimmer.
Användningstid Ca 2 timmar
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-2
Bruksbindemedel Släckt teknisk kalk och Portlandcement
Fiberförstärkt Nej
Kulör 33036
Materialåtgång Ca 25 kg/m²
Pumpbar Ja
Serie Weber MIN
Tryckhållfasthetsklass CS II enligt EN 1015-11
Typ Rivputs fin
Vattenbehov 4-4,8 liiter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.