Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 207 RIVPUTS 33012 20 KG

Art.nr 007653766 Lev.art.nr 5200892071
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs med glimmer baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbar. Kornmax 3 mm. Används som ytputs på mineraliska underlag vid nyproduktion och renovering, samt i Serporoc MK 2 Fasadsystem. Genomfärgad ca 10 mm tjock. Ballast 0-3 mm.
Användningstid Ca 2 timmar
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-3
Bruksbindemedel Släckt teknisk kalk och Portlandcement/vitcement
Fiberförstärkt Nej
Kulör 33012
Materialåtgång Ca 25 kg/m²
Pumpbar Ja
Serie Weber MIN
Tryckhållfasthetsklass CS II enligt EN 1015-11
Typ Rivputs
Vattenbehov 4-4,8 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.