Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 205 SPRITPUTS 5 MM DOLOMIT HAND 23003 20 KG

Art.nr 007653665 Lev.art.nr 5200891961
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med grov välgraderad vit dolomit som ballast. Kornstorlek: 5 mm. Endast handapplicering. Används som ytputs på mineraliska putsbruk av kvalitet CS II (C) eller CS III (B) vid nyproduktion och renovering. Infärgas efter önskemål.
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 5
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fiberförstärkt Nej
Kulör 23003
Materialåtgång Ca 12-15 kg/m²
Pumpbar Nej
Serie Weber MIN
Typ Spritputs
Vattenbehov Ca 4 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.