Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 203 SLAMNINGSPUTS 33068 20 KG

Art.nr 007653637 Lev.art.nr 5200891933
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkat genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med vägraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart. Används vid slamning av tegel, ytan ska grundas innan med Weber grundningsbruk KC.
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-1
Bruksbindemedel Släckt teknisk kalk och Portlandcement
Fiberförstärkt Nej
Kulör 33068
Materialåtgång Ca 7 kg/m²
Pumpbar Ja
Serie Weber MIN
Typ Slamningsputs
Vattenbehov 3,2-4,6 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.