Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 202 STÄNKPUTS GROV 33036 20 KG

Art.nr 007653534 Lev.art.nr 5200891823
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Används som ytputs på mineraliska putsbruk av högst kvalitet CSIII (B) vid nyproduktion och renovering. Ej för socklar.
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-3
Bruksbindemedel Släckt teknisk kalk och vitcement
Kulör 33036
Materialåtgång 5-8 kg/m²
Serie Weber MIN
Tryckhållfasthetsklass CS II enligt EN 1015-11
Typ Stänkputs Grov
Vattenabsorption WO enligt EN 1015-18
Vattenbehov 4,8-5,6 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden..
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.