Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MIN 200 STÄNKPUTS FIN 23034 20 KG
Art.nr 007653327 Lev.art.nr 5200891619

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad genomfärgad ädelstänkputs baserad på kalk och cement med välgraderad dolomit som ballast. Kornmax 0,5mm, kan fås i många kulörer. Används som ytputs på mineraliska underlag vid nyproduktion och renovering. Sprutbar.
Användningstid Ca 2 timmar
Appliceringstemperatur (°C) >+5
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-0,5
Bruksbindemedel Kalk och cement
CE-märkt Ja
Kulör 23034
Materialåtgång 2-4 kg/m²
Serie Weber MIN
Tryckhållfasthetsklass CSII enligt EN 1015-11
Typ Stänkputs fin
Vattenabsorption WO enligt EN 1015-18
Vattenbehov 4,8-5,6 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.