Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CAL 528 HYDRAULISK KALKSPRITPUTS 5 MM HAND 33073 20 KG

Art.nr 007652939 Lev.art.nr 5200891365
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad ytputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov välgraderad vit dolomit som ballast (5 mm).

Används vid renovering av byggnader som är putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov ytstruktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

- Ljusbeige ytputs
- Handapplicering
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-5
Bruksbindemedel Luftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
Kulör 33073
Materialåtgång Ca 20 kg/m²
Serie Weber CAL
Typ Hydraulisk kalkspritputs
Vattenbehov Ca 3,2 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 Ta av nedstänkta kläder.