Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CAL 146 KALKSPRITPUTS 5 MM HAND 33069 20 KG

Art.nr 007652924 Lev.art.nr 5200890992
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Fabrikstillverkad vit ytputs baserad på luftkalk med grov välgraderad vit dolomit 0-5 mm som ballast. Används vid renovering av kalkputsade byggnader där man önskar spritputsad struktur. Infärgas efter önskemål. Anpassad för handapplicering.
Ballast (mm) Krossad dolomit 0-5
Bruksbindemedel Luftkalk (K)
Kulör 33069
Materialåtgång Ca 12-15 kg/m²
Serie Weber CAL
Typ Kalkspritputs
Vattenbehov Ca 4,5 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.