Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

RIVPUTS GS KC SPECIALKULÖR 1000 KG

Art.nr 008126024 Lev.art.nr 5661036
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
För ytbehandling av ny puts samt renovering av äldre fasader. Speciellt anpassad för genomströmningsblandare. Rivputs GS KC används vid ytbehandling av ny puts samt renovering av äldre fasader. Åtgång: 25 kg/m². Vattenåtgång: 4,5–5,5 l per 25 kg. Innehåll: kalk och cement, dolomit 0–3 mm.
Användningstid (h) Vid 20 °C ca 2 timmar
Bruksbindemedel Kalk och cement
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig God
Kulör Specialkulör
Typ Rivputs GS KC
Vattenåtgång 4,5-5,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 1000
Åtgång Ca 25 kg/m² (spikriven)
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.