Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FROSTSKYDD 1 L

Art.nr 005237179 Lev.art.nr 5941
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Kloridfritt, fryspunktsnedsättande tillsatsmedel för bruk och betong. Produkten bidrar till att hållfasthetstillväxt sker vid minusgrader samt minskar risken att frysskador uppkommer vid tidig nedfrysning. För doseringsanvisning, se produktblad. Produkten används i förebyggande syfte i bruk och betong för att undvika frostskador vid minusgrader ned till –10 °C. Tillsats av Frostskydd ersätter inte normala vinteråtgärder såsom isolering och uppvärmning av blandningsvatten och tegel/block. Hållfasthetstillväxten hos bruk och betong kan, trots tillsats av Frostskydd, bli långsam eller avstanna helt vid sträng kyla. Normalt återupptas hållfasthetstillväxten när temperaturen åter stiger. Sluthållfastheten kan bli något lägre. Ej lämplig för putsbruk och kalkbruk. Åtgång: 1 l ersätter ca 0,5 l blandningsvatten. För dosering, se produktblad. Överdosering kan försvaga bruket.
Densitet (l) 1,35 kg
Materialåtgång 1 l ersätter ca 0,5 l blandningsvatten. För dosering, se produktblad. Överdosering kan försvaga bruket.
Typ Fryspunktnedsättande medel
Volym (l) 1
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P264 Tvätta grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.