Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

LIP CEMENT VIT 2 KG

Art.nr 006363450 Lev.art.nr 500028
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
LIP Cement. Standard Rapidcement. Blandning av betong, cementputs och murbruk.

Användningsområde
Lip cement är en produkt som används till LIP Folielim som ¨härdare¨ se Monteringsanvisning LIP Foliesystem 25. Dessutom till mindre gjutning och reparationer ex. plintar, gjutning av mindre golv, slitbanor trappa, sockelputs och repareration dem mm. då tillsätt alltid sand eller sten, se produktblad och förpackning.

Vid gjutning:
- Till cementputs och liknande, blandas 1 del cement med 3 delar sand.
- Till gjutning/lagning blandas 1 del cement med 4 delar sand.
- Till fastgjutning av stolpar och liknande blandas 1 del cement med 3½ delar sand och 5 delar sten.
- Kornstorlek sand: 0-4 mm
- Kornstorlek sten: 4-32 mm, beroende på typ av gjutning.
Användningsområde Inomhus & utomhus
Användningstid Ca 2 timmar vid 20°C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till 30
Beläggningsbar 36 tim/cm
Börjar härda Ca 2 timmar vid 20°C
Certifiering EC 1 plus
Densitet Beroende på vilken typ av ballast som används.
Frostbeständig Ja
Färg Vit
Förpackning Plasthink
Förvaring Förvaras torrt. Bruten förpackning skall förbrukas snarast
Gångbar Efter ca 24 tim beroende på temperatur, vattenmängd och underlagets fuktinnehåll/sugförmåga
Lagringstid Minst 6 mån i oöppnad förpackning
Minsta skikttjocklek (mm) Beroende på ballast
Nyans Vit
Rek. skikttjocklek (mm) Beroende på ballast
Tryckhållfasthetsklass Beroende på ballast
Typ Cement
Vattenbehov Beroende på ballast
Vikt (kg) 2
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en återvinningsanläggning. i enlighet med lokala bestämmelser.