Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

ROTBETONG ARDEX A35 12,5 KG

Art.nr 006816745 Lev.art.nr 31703
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
ARDEX A 35 är en snabbcement som alltid ska blandas med sand med kornstorleken 0–5 mm. Beroende på andelar ARDEX sand kan styrkan anpassas till belastning och användningsområde. ARDEX A 35 är avsedd till snabbslipsatser för gjutningar i fasta och flytande konstruktioner i bostäder, kontor med mera. Används för gjutningar av till exempel badrumsgolv, uppgjutningar av golvnivåer, grövre i- och pågjutningar, maskinfundament med mera. Kan användas för ingjutning av el- och vattenvärmeslingor. ARDEX A 35 kan läggas i fast konstruktion på betong eller användas för gjutning av flytande konstruktioner. ARDEX A 35 är en cement och ska alltid blandas med sand. Endast för användning inomhus.

ARDEX A 35 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och binder allt blandningsvatten. ARDEX A 35 är gångbar efter ca 3 timmar.

Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Vid fast konstruktion läggs ARDEX A 35 i en slamma som består av 1 del ARDEX A 35, 1 del sand kornstorlek 0–5 mm, utblandat i ARDEX P 51 som förtunnats med vatten i förhållandet 1:1. Slamman ska borstas in i underlaget och den färdigblandade ARDEX A 35 läggs i den blöta slamman. ARDEX A 35 ska i flytande konstruktion läggas på två lager plastfolie på fast underlag, till exempel cementbunden Leca eller en bärkraftig markskiva. Vid läggning i fast konstruktion ska underlaget vara uttorkat till max 85 % RF innan ytan beläggs med tät beläggning.

Vid blandning av ARDEX A 35 används en tvångsblandare eller tombolablandare. ARDEX A 35 blandas med sand och rent, kallt vatten enligt blandningstabell på baksidan. Blanda till en jordfuktig konsistens. Bearbetningstiden är ca 60 minuter vid 20 °C. Högre temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger bearbetnings- och härdningstiden.

- Snabb rotcement
- Blandas alltid med sand
- Fast och flytande konstruktion
- Beläggningsbar efter 24 timmar
- Snabbt gångbar
- Med ARDURAPIDEFFEKT
Användningsområde Gjutning
Appliceringstemperatur (°C) Över +5, inomhus
Bearbetningstid Ca 60 minuter (+20 °C)
Beläggningsbar Ca 24 timmar (+20°C)
Blandningsförhållande 25 kg A 35: 62 kg sand 0-5 mm (OBS! Torr sand): 4,5 liter vatten (1:5)
Densitet Ca 2,0 kg/liter (blandad)
Frostbeständig Nej
Förvaring Torrt
Gångbar Ca 3 timmar (+20 °C)
Konsistens Slamma
Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning
Materialåtgång Ca 3,1 kg/m²/cm (1:5)
Rek. skikttjocklek (mm) Beroende på läggningsmetod
Typ Rotbetong
Tål golvvärme Ja
Vikt (kg/frp) 12,5
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.