Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

IMPREGNERING SIKAGARD-705L 20L

Art.nr 008035221 Lev.art.nr 425631
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Silanbaserad reaktiv vattenavvisande impregnering Används som en vattenavvisande impregnering (hydrofoberande behandling) för absorberande underlag som betong i bygg- och anläggningskonstruktioner som utsätts för stora påfrestningar på grund av frost och töperioder samt avisningssalt, kloridangrepp i marina miljöer, etc.
Användningsområde Impregnering för betong och cementbaserade material
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +35
Blandningsförhållande Klar för användning och får inte spädas ut
Densitet ~ 0,900 kg/l (vid +25)
Färg Färglös
Förpackning Dunk
Förvaring Lagras i obruten, oskadad och försluten originalförpackning i svala och torra förhållanden. Skydda mot fukt.
Innehåll (l) 20
Kemisk bas Silan
Konsistens Vattenliknande vätska
Lagringstid 12 månader från tillverkningsdatum
Typ Impregnering
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
P370 + P378 Vid brand Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.