Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

FROSTSKYDDSMEDEL SIKA-3 SNABBTBINDANDE CEMENTTILLSATS 6KG

Art.nr 002911446 Lev.art.nr 563200351
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Frostskyddsmedel, snabbt bindande cementtillsats Sika-3 Den långsammaste av de tre snabbbindande cementtillsatserna. Bindetiden regleras genom utspädning med vatten. Används främst där snabbare bindning önskas och som frostskyddsmedel i betong och puts, lägsta temperatur -10°C. Skall ej användas i armerad betong på grund av korrosionsrisk. Grön, kloridbaserad vätska. Spädbar med vatten.
Applikationstemperatur min (°C) -10°
Färg Grön
Nyans Grön
Typ Cementtillsats
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar, ögonskydd, ansiktsskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.