Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CEMENTBRUKTILLSATS SIKA-4A 1KG
Art.nr 004114331 Lev.art.nr 103656

Basta SundahusB
Sika
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Mycket snabbt bindande (ca 0,5–3 minuter) tillsats för cement eller cementbruk. Används för tätning av läckande ytor, sprickor och fogar i berg, betong och murverk vid rinnande vatten under tryck. Kan även användas i cementbruk för fastgjutning av bultar, öglor och dylikt i berg och betong.

Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Innehåll 1 kg
Typ Cementbruktillsats
Volym (l) 1
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.