Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

CEMENTBRUKTILLSATS SIKA-4A 1KG

Art.nr 004114331 Lev.art.nr 103656
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Mycket snabbt bindande (ca 0,5–3 minuter) tillsats för cement eller cementbruk. Används för tätning av läckande ytor, sprickor och fogar i berg, betong och murverk vid rinnande vatten under tryck. Kan även användas i cementbruk för fastgjutning av bultar, öglor och dylikt i berg och betong.

Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Innehåll 1 kg
Typ Cementbruktillsats
Volym (l) 1
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
P304 + P340 VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.