Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

BETONGTILLSATS SIKACRACKSTOP FIBER 12MM 0,6KG

Art.nr 006573068 Lev.art.nr 512512
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Polypropylenfiber som förhindrar bildandet av plastiska krympsprickor och förbättrar sammanhållningen i den färska blandningen. Finns i fiberlängd 6 mm (för cementbruk/betong med stenmaterial mindre än 8 mm) och 12 mm (för betong med stenmaterial större än 8 mm). Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Dosering: 0,6-2,0 kg/m³ betong.
Innehåll 0,6 kg
Längd (mm) 12
Typ Betongtillsats
Vikt (kg) 0,6
Dokument

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.