Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

WEBER CONCRETE IMPREGNATION 5 L BETONGIMPREGNERING

Art.nr 006618396 Lev.art.nr 5200779120
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Weber Concrete impregnation är en lättflytande färglös vätska för impregnering av betong. Den ger ett vattenavvisande varaktigt skydd och förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider vilket minskar risken för frost- och rostsprängning. CE-märkt för Klass II enligt EN 1504-2 och godkänd enligt TRVAMA Anläggning. Produkten har därmed ett impregneringsdjup 10mm i betong enligt gällande standard.

Weber Concrete impregnation är ett vattenavvisande impregneringsmedel för betongkonstruktioner såsom kantbalkar på broar, pelare, balkar, där risk för saltinträngning föreligger samt även som skydd mot nedsmutsning. Aktiv substans är Silan. Silanmolekylerna är små. Detta säkrar en god inträngning i betongens porstruktur. Behandlingen är osynlig efter uttorkning, och bildar ingen film. Weber Concrete impregnation är diffusionsöppen.

- Lättflytande vätska
- Gör betongens yta vattenavvisande
- Påverkar ej betongens utseende
Densitet (kg/m³) 900
Härdningstid Skyddas mot regn i minst 24 timmar efter utförd behandling
Innehåll (l) 5
Konsistens Lättflytande färglös vätska
Materialåtgång Beroende på underlagets porositet och ytstruktur. Riktvärde för beräkning av åtgång vid två behandlingar är ca 0,3-0,5l/m²
Sammansättning Silan
Typ Betongimpregnering
Dokument

Byggvarudeklaration

Miljövarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P370 + P378 Vid brand: Släck med CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.